Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018


Inleiding
Volgens de regelgeving met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instellingen is het bestuur verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen.

Algemeen
Om haar doelstellingen te bereiken beheert de vereniging diverse gelden.

Werving
Teneinde onze doelstellingen te realiseren vindt fondswerving plaats door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en verhuur van het lokaal.

Beheer en verantwoording van gelden
Alle rekeningen (kassen) worden jaarlijks intern gecontroleerd op juistheid. In een jaarlijkse vergadering wordt het financieel beleid geëvalueerd en vastgesteld. De geaggregeerde gegevens worden jaarlijks op internet gepubliceerd.

Kosten voor het beheer van gelden
De beheerkosten beperken zich tot bankkosten.

Reservevorming
De vereniging houdt voor een aantal doelen beperkte bestemmingsreserves aan.